கண்ணிரண்டே யாவருக்கும் கற்றோருக்கு மூன்றுவிழி!!

UG - Programmes

S.No Programmes UG
SHIFT - I SHIFT - II
TM EM TM EM
BA
1Tamil Literature50
2English Literature6060
3Economics4040
B.Sc
4Botany3030
5Chemistry - General50
6Chemistry - Industrial5050
7Computer Science 30 30
8Computer Applications30
9Mathematics4040
10Physics30
11Zoology3030
12Statistics50
B.Com & BBA
13Commerce6060
14Business Administration40
 Total19054000200
Click Here To View UG Fee Structure