கண்ணிரண்டே யாவருக்கும் கற்றோருக்கு மூன்றுவிழி!!

Principal Office's

S.No Name & Qualification Designation
1Mr. A. ARCHUNAN, M.Sc.,M.Phil.,BURSAR (I/C)
2Mr. K. GANESAN, D.C.A., C.O.A., SUPERINTENDENT
3Mr. A. THENDRALARASU, B.Sc., ASSISTANT
4Tmt. T. SELVI, M.Com., JUNIOR ASSISTANT
5Mr. R. MURUGAN, M.A.,B.L.I.S., JUNIOR ASSISTANT
6Tmt. V. EZHILMATHY, B.A.,B.Ed., TYPIST
7Mr. P. CHIDAMBARARAJAN STORE KEEPER
8Tmt. K. SUNDARI, M.A., LAB ASSISTANT
9Mr. V. KANNAN,I.T.I LAB ASSISTANT
10Tmt. P. SUBASHINI,B.Sc., ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER
11Tmt. S. VIJAYA, B.Com., OFFICE ASSISTANT
12Mr. A.R. ABDUL RAJAK GAMES MARKER