கண்ணிரண்டே யாவருக்கும் கற்றோருக்கு மூன்றுவிழி!!

PG and Research Programmes

S.No Programmes PG M.Phil P.hD
Arts
1Tamil Literature40PTPT / FT
2English Literature18PTPT
3Economics30PT-
Science
4Botany15PTPT / FT
5Chemistry20PTPT / FT
6Computer Science26--
7Mathematics30PTPT / FT
8Physics24PTPT / FT
9Zoology20PTPT / FT
Commerce
10Commerce30--
 Total253
Click Here To View PG Fee Structure