கண்ணிரண்டே யாவருக்கும் கற்றோருக்கு மூன்றுவிழி!!

PG - Programmes

S.No Programmes UG
SHIFT - I SHIFT - II
M.A
1Tamil Literature40
2English Literature18
3Economics30
M.Sc
4Botany15
5Chemistry20
6Computer Science26
7Mathematics30
8Physics24
9Zoology20
M.Com
10Commerce30
 Total253
Click Here To View PG Fee Structure