கண்ணிரண்டே யாவருக்கும் கற்றோருக்கு மூன்றுவிழி!!

Former Principal

S.No Name With Qualification period
1Prof.S.N.KULANDAISAMY M.A.,Oct 1982 - Jun 1983
2Prof.VARADHAPPAN B.A.,(Hons)M.A.,B.Ed.,Jun 1983 - Jun 1984
3Prof.A.V.VAITHIYANATHAN M.A.,M.Phil.,P.G.D.C.EAug 1984 - May 1985
4Dr.Rama.MUTHAIYAN M.Com.,Ph.D.,Jun 1985 - Jun 1989
5Prof.Pon.NAMACHIVAYAM M.A.,(Hons)July 1989 - May 1992
6Prof.S.SAMMANDHAM M.Sc.,I/CJun 1992 - Nov 1992
7Prof.D.S.GOWRI M.A.,Ph.D.,Dec 1992 - Jun 1993
8Prof.M.ANANDHANARAYANAN M.Com.,M.Phil.,July 1993 - Aug 1994
9Prof.V.PALANIVEL B.sc.,(Hons),M.Sc.,Mar 1995 - May 1996
10Prof.V.MANI M.A.,M.Phil.,Aug 1996 - Jul 1999
11Prof.M.ANNAMALAI M.Sc.,M.Phil.,Jun 1999 - May 2000
12Prof.S.RADHAKRISHNAN M.Sc.,M.Phil.,Jul 2000 - Aug 2001
13Prof.S.MANI M.A.,M.Phil.,Sep 2001 - May 2003
14Dr.C.CHITRALEKHA M.A.,M.Phil.,Ph.D.,I/C[Jun 2003 - Oct 2003] [Feb 2005 - Feb 2006 ] [Jun 2006 - Nov 2006]
15Prof.R.SYED ABDUL HAMEED M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,Nov 2003 - Jan 2005
16Prof.L.PAZHANIYANDI M.Sc.M.Phil.,Mar 2006 - Jun 2006
17Prof.T.KAJALAKSHMI M.Sc.,M.Phil.,Jul 2006 - Aug 2006
18Dr.L.VENKATASAMY M.A.,B.L.,M.Phil.,Ph.D.,Nov 2006 - Jun 2007
19Prof.A.ARCHUNAN M.Sc.,M.Phil.,Jun 2007 - Jul 2007
20Dr.T.G.KUMARAN M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.,Aug 2007 - Jul 2008
21Dr.G.NATANAM M.A.,M.Phil.,Ph.D.,Jul 2008 - May 2009
22Dr.M.RAMASAMY M.Sc.,Ph.D.,Jun 2009 - May 2010
23Dr.N.SERAMAN M.A.,M.Phil.,Ph.D.,I/CJun 2010 - May 2011
24Prof.A.N.S.VASUDEVAN M.Sc.,M.Phil.,Jun 2011 - Oct 2012
25Dr.M.SUBRAMANIYAN M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,Ph.D.Oct 2012 - Jun 2013
26Dr.R.NANTHAGOBAL M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,Ph.D.Sep 2013 - Jun 2014
27Dr.G.VANANGAMUDI M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,Ph.D.Sep 2014 - Jul 2015
28Prof.V.THANGAMANI M.Sc.,M.Phil.,PGDCA.Jul 2014 - Aug 2014 & Aug 2015
29Dr.K.VANANGAMUDI M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,Ph.D.Jan 2016 - May 2016
30Dr.B.RAJAKUMAR M.Sc.,M.Phil.,Ph.DJun 2016 - Oct 2016
31Dr.K.MURUGESHWARI M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.02/11/2016 - 31/05/2018
32Dr.S.MEENA M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.01/06/2018 - 29/06/2018
33Dr.N.SANTHI M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.,Current Period